Privacy

PRIVACYREGLEMENT

 

Inleiding

Wij vinden het belangrijk dat de privacy van onze gasten goed is geborgd. Dit privacyreglement beschrijft hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Artikel 1          Definities

In dit privacyreglement wordt aan onderstaande begrippen de navolgende betekenis gegeven:

Gegevens                     de gegevens die betrekking hebben op een persoon

Organisatie                        Stichting Dag van de Stem

Bezoeker                          een bezoeker van de activiteit

Verwerking                  een bewerking of geheel van bewerkingen met betrekking tot gegevens of geheel van gegevens al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens (artikel 4 lid 2 Algemene Verordening Gegevensbescherming)

 

Artikel 2          Toepasselijkheid

Dit privacyreglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens door de organisatie die betrekking hebben op de activiteiten van de organisatie.

 

Artikel 3          Doelen

De organisatie kan de gegevens verwerken voor de volgende doelen:

 • het verlenen van workshops en andere activiteiten;
 • ten behoeve van kwaliteitsdoeleinden;
 • onderhouden relaties;
 • bedrijfsmatige analyses.

 

Artikel 4          De gegevensverwerking

 1. De gegevens die wij vragen worden gebruikt om de bezoeker te informeren. Wij zullen daarbij niet meer gegevens verwerken dan nodig is. Ook worden gegevens daar waar nodig en mogelijk is gepseudonimiseerd of geanonimiseerd zodat deze niet (direct) herleidbaar zijn tot individuele personen.
 2. Als wij uw gegevens gebruiken voor onderzoek zal hiervoor voorafgaand om uw toestemming worden gevraagd, tenzij dat niet mogelijk blijkt en de wet toestaat dat de gegevens zonder toestemming van de bezoeker worden gebruikt. Wij zullen in beide gevallen niet meer gegevens verwerken dan nodig is. Ook worden gegevens daar waar mogelijk en nodig gepseudonimiseerd of geanonimiseerd zodat deze niet (direct) herleidbaar zijn tot individuele personen.
 3. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, tenzij sprake is van een van de hiervoor genoemde situaties of als u ons hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

 

Artikel 5          Beschrijving van de gegevens

De navolgende gegevens kunnen worden verwerkt:

 • naam
 • adres/contactgegevens
 • audio/video opnames
 • omgevingsgegevens, voor zover relevant voor de activiteit.

 

Artikel 6          Rechten

 1. Als bezoeker heeft u het recht te weten dat gegevens over u worden verwerkt. Wij informeren u daarover in algemene zin door middel van dit privacyreglement.
 2. U heeft als bezoeker het recht op inzage in uw gegevens. Ook kunt u een kopie opvragen van het dossier waarin uw gegevens staan. Wij nemen een verzoek tot inzage of kopie zo snel als mogelijk in behandeling. Een kopie wordt bij voorkeur ‘in handen’ gegeven, waarbij wij vragen u te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs. Deze voorzorgsmaatregel is om te voorkomen dat uw gegevens bij onbevoegden terechtkomen. Ook biedt het persoonlijk overhandigen de mogelijkheid om eventuele vragen te beantwoorden.
 3. U heeft als bezoeker het recht om rectificatie te verzoeken als sprake is van een onjuist- en/of onvolledigheid in uw gegevens. Wij zullen eventuele onjuist- en/of onvolledigheden zo snel als mogelijk aanpassen.
 4. Als u gegevens wilt laten vernietigen kunt u daartoe een verzoek indienen. Wij vragen u om dit verzoek schriftelijk te doen en indien het om medische gegevens gaat zo mogelijk de beweegredenen te vermelden. De organisatie beoordeelt binnen drie maanden na het verzoek of tot vernietiging wordt overgegaan. Als er een zwaarwegende reden is om het verzoek niet in te willigen, bijvoorbeeld als het informatie betreft die van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de patiënt, kan besloten worden om niet tot vernietiging over te gaan. Als uw verzoek wordt afgewezen doen wij dat gemotiveerd.

 

Artikel 7          Bewaartermijn

 1. Het dossier wordt gedurende vijftien jaar na afloop van de behandelingsovereenkomst bewaard, tenzij goed gastheerschap met zich meebrengt dat de gegevens langer worden bewaard.
 2. In andere gevallen dan in dit artikel vermeld worden gegevens niet langer bewaard dan nodig is voor het doel.
 3. Uitzondering op het voorgaande in dit artikel is van toepassing als op uw uitdrukkelijk schriftelijk verzoek gegevens zijn vernietigd.

 

Artikel 8          Geheimhouding

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Dit betekent dat wij gegevens niet aan derden verstrekken behoudens de hierna genoemde uitzonderingen. Ook leggen wij een geheimhoudingsverplichting op aan onze vrijwilligers, medewerkers en externe partijen die de organisatie inschakelt ten behoeve van onze activiteiten, zoals bijvoorbeeld leveranciers van software.

Uitzondering op de geheimhoudingsverplichting is uitsluitend mogelijk als:

 • u hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven;
 • wij daartoe gehouden zijn op grond van een wettelijke verplichting of in een kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak.

 

Artikel 9          Informatiebeveiliging

Wij nemen alle passende technische en organisatorische maatregelen die redelijkerwijs mogelijk zijn om de beveiliging van uw gegevens te waarborgen.

 

Artikel 10        Verantwoordelijke gegevensbescherming

 1. De organisatie heeft een Verantwoordelijke Gegevensbescherming benoemd: Guy Kessels.
 2. De Verantwoordelijke Gegevensbescherming heeft tot taak binnen de organisatie toezicht te houden op de gegevensverwerking en naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, en is daarbij de eerste aanspreekspersoon.

 

Artikel 11        Wijzigingen

De organisatie kan het privacyreglement eenzijdig aanpassen, bijvoorbeeld als de wetgeving wijzigt. Wij zullen u in dat geval via onze website www.dagvandestem.nl informeren.

 

Artikel 12        Klachten

Hoewel wij al het nodige doen om uw privacy te borgen kan het zijn dat u niet tevreden bent over de wijze waarop uw gegevens worden verwerkt. Als u een klacht heeft kunt u dit kenbaar maken bij Guy Kessels via 0475-535209 of per e-mail guy@logopedica.nl

Ook kan schriftelijk een klacht worden ingediend bij Guy Kessels. Correspondentie-adres: Willem Alexanderlaan 8, 6074 AM Melick.

Het staat u te allen tijde vrij om uw klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen.

 

 

Versie d.d. 28-10-2018